Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Anonyme Skulpturen - image-1

Lot 175 Dα

Bernd und Hilla Becher Hilla Becher Bernd Becher - Anonyme Skulpturen

Schätzpreis: 1.000 €
Ergebnis: 2.806 €

Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher

Anonyme Skulpturen
1970

Photobuch.

Literaturhinweise

Martin Parr, Gerry Badger (Hg.), The Photobook: A History, Vol. II, London u.a. 2006, S. 266 mit Abb.