Qi Baishi - Zwei Bände mit dem Titel Beijing Rongbaozhai xin jishi jianpu - image-1

Lot 1159 Dα

Qi Baishi - Zwei Bände mit dem Titel Beijing Rongbaozhai xin jishi jianpu

China - Kunstgewerbe, Keramik, Porzelan  18.06.2017, 14:00 - 18.06.2017, 18:00
Asian Art II China, Tibetan/Nepalese Art  18.06.2017, 11:30 - 18.06.2017, 17:00

Schätzpreis: 1.000 € - 1.500 €
Ergebnis: 2.356 €

Qi Baishi

Zwei Bände mit dem Titel Beijing Rongbaozhai xin jishi jianpu

Zwei Bände mit dem Titel "Beijing Rongbaozhai xin jishi jianpu" mit 120 Farbholzschnitten einer Sammlung von Briefpapieren von Qi Baishi, Zhang Daqian u. a. Rongbaozhai, Beijing 1955, 5. Monat. Brokatbespannte Kassette.
31,5 x 22,5 cm