Peiji Yuan - image-1

Lot 840 Dα

Peiji Yuan

Kunst aus China, Tibet und Nepal II  09.12.2017, 14:00 - 09.12.2017, 18:00
Kunst aus China, Tibet und Nepal I: Highlights  09.12.2017, 11:00 - 09.12.2017, 13:59

Schätzpreis: 600 € - 800 €
Ergebnis: 620 €

Peiji Yuan

Wanderer in Landschaft mit Kiefern. Fächerbild. Aufschrift, sign.: Yuan Peiji und Siegel (nicht lesbar).
17 x 51 cm

袁培基 山水 設色紙本 扇面
款識:袁培基 印漫漶不辨