Utagawa Hiroshige - Utagawa Hiroshige (1797-1858)

Utagawa Hiroshige - Utagawa Hiroshige (1797-1858) - image-1
Utagawa Hiroshige - Utagawa Hiroshige (1797-1858) - image-1

Utagawa Hiroshige

Utagawa Hiroshige (1797-1858)

Chutanzaku. Series: Shiki koto meisho. Title: Fuyu. Sumidagawa no yuki. Raft on the river in the snow. Signed: Hiroshige ga. 1834-1835.

Lot 1110 Dα

Estimate:
1.400 €

Result:
1.952 €