He Tianjian, in the manner of - Mountain Scenery, the West Peak of Huashan. - image-1

Lot 188 Dα

He Tianjian, in the manner of - Mountain Scenery, the West Peak of Huashan.

Auction 1213 - overview Cologne
09.12.2022, 11:00 - Asian Art
Estimate: 1.500 € - 2.500 €
Result: 8.190 € (incl. premium)

Mountain Scenery, the West Peak of Huashan.

Mountain Scenery, the West Peak of Huashan. Hanging scroll. Ink on paper. Inscription, dated cyclically jiaxu (1934) and signed Tianjian and sealed He Tianjian, yingshi yihou, hen guren bude jian wo kuang and wo jiang guzhu zaohua wo shi shei yu.
39.5 x 144.6 cm

賀天健 (1891-1977) (款)
一九三四年 華山西峰圖
水墨紙本 立軸
款識: 天健
鈐印: 賀天健, 英逝以後, 恨古人不得見我狂, 我將鼓鑄造化我師誰與
來源: 德國漢堡私人收藏, 1964年購於上海

Provenance

Private collection, Hamburg, acquired in Shanghai in 1964