Renée Sintenis - Junges Dromedar (Young Dromedary)

Renée Sintenis - Junges Dromedar (Young Dromedary) - image-1
Renée Sintenis - Junges Dromedar (Young Dromedary) - image-1

Renée Sintenis

Junges Dromedar (Young Dromedary)
1927

bronze sculpture Höhe 14,3 cm Mit dem Gießerstempel H. NOACK BERLIN - Mit glänzender, rötlich-brauner Patina.

Lot 392 D

Estimate:
3.000 €

Result:
3.660 €