Albert Renger-Patzsch - Maschinendetail, Schubert & Salzer, Ingolstadt

Albert Renger-Patzsch - Maschinendetail, Schubert & Salzer, Ingolstadt - image-1
Albert Renger-Patzsch - Maschinendetail, Schubert & Salzer, Ingolstadt - image-1

Albert Renger-Patzsch

Maschinendetail, Schubert & Salzer, Ingolstadt
Um 1960

Vintage, Gelatinesilberabzug auf Agfa-Papier.

Lot 94 D

Schätzpreis:
1.000 €

Ergebnis:
1.220 €