Huang Binhong

Huang Binhong - image-1
Huang Binhong - image-1

Huang Binhong

Landschaft mit Pavillon. Hängerolle. Tusche auf Papier. Aufschrift, bez.: Binhong und Siegel: Huang Binhong yin.
110 x 63 cm

黄賓虹(款) 山水 水墨紙本 立軸
款識:賓虹 甲子 鈐印:黄賓虹印
來源:柏林私人收藏

Provenienz

Dr. Guo Ruping (1913-1992), Ostasiatica Dr. Kuo, Berlin
Privatsammlung, Berlin

Lot 177 Dα

Schätzpreis:
10.000 € - 15.000 €

Ergebnis:
155.000 €