Qi Baishi

Qi Baishi - image-1
Qi Baishi - image-2
Qi Baishi - image-3
Qi Baishi - image-1Qi Baishi - image-2Qi Baishi - image-3

Qi Baishi

Hühner und Grillen unter Bambussprossen. Hängerolle. Tusche und Farben auf Papier. Aufschrift, sign.: Jiping tang shang laoren Qi Huang hua yu Chengdu und Siegel: Qi da.
132 x 33 cm

齊白石 竹鳥草蟲圖 設色紙本 立軸
款識:寄萍堂老人齊白石 鈐印:齊大
來源:柏林私人收藏

Provenienz

Lempertz, Köln, Auktion, 572, 15./16.6.1979, Lot 362
Dr. Guo Ruping (1913-1992), Ostasiatica Dr. Kuo, Berlin
Privatsammlung, Berlin

Lot 169 Dα

Schätzpreis:
40.000 € - 60.000 €

Ergebnis:
47.120 €